♻️ 𝗦𝗠 ɪɴғᴏᴛᴇᴄʜ ♻️
ᴛᴀʟʟʏ ᴘʀɪᴍᴇ

🔣 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧 𝗠𝗔𝗗𝗘 𝗘𝗔𝗦𝗬 𝗕𝗬
𝗨𝗦𝗘 𝗢𝗙 𝗧𝗔𝗟𝗟𝗬

😇 𝗨𝗽𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗞𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗔𝗻𝘆 𝗩𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗧𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗧𝗼 𝗧𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗕𝘆 𝗢𝗻𝗹𝘆 𝗣𝗮𝘆 𝗥𝘀. *500/-*

💁🏻‍♂️ _ᴏᴜʀ ᴠᴀʟᴜᴀʙʟᴇ ᴄᴏᴜʀsᴇs Wɪᴛʜ 50% ᴅɪsᴄᴏᴜɴᴛ_ 🤩

👉🏻 𝘖𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘈𝘤𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 *𝘛𝘈𝘓𝘓𝘠*

👉🏻 𝘈𝘥𝘷𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘈𝘤𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘐𝘯 *𝘛𝘈𝘓𝘓𝘠*
(15 ᴅᴀʏs ᴄᴏᴜʀsᴇ, ғᴇᴇs 3000/-)

👉🏻 ғɪɴᴀɴʟɪᴀzᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛɪɴɢ ɪɴ *ᴛᴀʟʟʏ*
(1 Wᴇᴇᴋ ᴄᴏᴜʀsᴇ, ғᴇᴇs 2000/-)

🤔 𝗪𝗛𝗬 𝗖𝗛𝗢𝗢𝗦𝗘 𝗨𝗦❓

🧑🏻‍🏫 Wᴇ ᴀʀᴇ ᴘʀᴏᴠɪᴅᴇ ǫᴜᴀʟɪᴛʏ ᴛʀᴀɴɪɴɢ Wɪᴛʜ ʟᴏɴɢʟɪғᴇ ᴛᴇʟᴇғᴏɴɪᴄ sᴜᴘᴘᴏʀᴛ ᴀs Wᴇʟʟ ᴀs ᴘʟᴀᴄᴇᴇɴᴛ sᴜᴘᴘᴏʀᴛ…

📞 𝘊𝘢𝘭𝘭 𝘛𝘰 𝘳𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘜𝘴 – 8805235183
9970418700

✍🏻 𝗙𝗢𝗥 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 :
🤳🏻 𝗚- 𝗽𝗮𝘆 / 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲 ⤵️

9970418700


(ᵃᵈᵛᵗ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भाऊ कॉपी नाही करायची; लिंक शेअर करायची...!